رله بیمتال حرارتی هیوندای Hyundai جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 7 – 10 A

رله بیمتال حرارتی هیوندای Hyundai جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 7 - 10 A

رله بیمتال حرارتی هیوندای Hyundai جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 7 – 10 A

رله بیمتال حرارتی هیوندای Hyundai جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 7 – 10 A