بیمتال هیوندای Hyundai کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 2.8 – 4.2 آمپر

بیمتال هیوندای Hyundai کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 2.8 - 4.2 آمپر

بیمتال هیوندای Hyundai کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 2.8 – 4.2 آمپر

بیمتال هیوندای Hyundai کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 2.8 – 4.2 آمپر