بیمتال حرارتی هیوندای Hyundai جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 6 – 9 آمپر

بیمتال حرارتی هیوندای Hyundai جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 6 - 9 آمپر

بیمتال حرارتی هیوندای Hyundai جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 6 – 9 آمپر

بیمتال حرارتی هیوندای Hyundai جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 6 – 9 آمپر