کليد هوایی الکتریک 1600 آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA اشنایدر Schneider

کليد هوایی الکتریک 1600 آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA اشنایدر Schneider

کليد هوایی الکتریک 1600 آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA اشنایدر Schneider

کليد هوایی الکتریک 1600 آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA اشنایدر Schneider