کليد هوایی الکتریک 1000 آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع 42KA اشنایدر Schneider

کليد هوایی الکتریک 1000 آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع 42KA اشنایدر Schneider

کليد هوایی الکتریک 1000 آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع 42KA اشنایدر Schneider

کليد هوایی الکتریک 1000 آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع 42KA اشنایدر Schneider