کليد هوایی الکتریک 800 آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع 50KA اشنایدر Schneider

کليد هوایی الکتریک 800 آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع 50KA اشنایدر Schneider

کليد هوایی الکتریک 800 آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع 50KA اشنایدر Schneider

کليد هوایی الکتریک 800 آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع 50KA اشنایدر Schneider