کليد اتوماتیک الکتریک چهار پل 50 آمپر ظرفیت قطع 50KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک الکتریک چهار پل 50 آمپر ظرفیت قطع 50KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک الکتریک چهار پل 50 آمپر ظرفیت قطع 50KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک الکتریک چهار پل 50 آمپر ظرفیت قطع 50KA اشنایدر Schneider