کليد اتوماتیک الکتریک چهار پل 16 آمپر ظرفیت قطع 50KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک الکتریک چهار پل 16 آمپر ظرفیت قطع 50KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک الکتریک چهار پل 16 آمپر ظرفیت قطع 50KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک الکتریک چهار پل 16 آمپر ظرفیت قطع 50KA اشنایدر Schneider