کليد اتوماتیک الکتریک سه پل 100 آمپر ظرفیت قطع 36KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک الکتریک سه پل 100 آمپر ظرفیت قطع 36KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک الکتریک سه پل 100 آمپر ظرفیت قطع 36KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک الکتریک سه پل 100 آمپر ظرفیت قطع 36KA اشنایدر Schneider