کليد اتوماتیک الکتریک سه پل 63 آمپر ظرفیت قطع 25KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک الکتریک سه پل 63 آمپر ظرفیت قطع 25KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک الکتریک سه پل 63 آمپر ظرفیت قطع 25KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک الکتریک سه پل 63 آمپر ظرفیت قطع 25KA اشنایدر Schneider