کليد هوایی الکتریک 800 آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA اشنایدر Schneider

کليد هوایی الکتریک 800 آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA اشنایدر Schneider

کليد هوایی الکتریک 800 آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA اشنایدر Schneider

کليد هوایی الکتریک 800 آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA اشنایدر Schneider