کليد اتوماتیک چهار پل 100 آمپر ظرفیت قطع 50KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک چهار پل 100 آمپر ظرفیت قطع 50KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک چهار پل 100 آمپر ظرفیت قطع 50KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک چهار پل 100 آمپر ظرفیت قطع 50KA اشنایدر Schneider