کليد اتوماتیک الکتریک سه پل 16 آمپر ظرفیت قطع 36KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک الکتریک سه پل 16 آمپر ظرفیت قطع 36KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک الکتریک سه پل 16 آمپر ظرفیت قطع 36KA اشنایدر Schneider

کليد اتوماتیک الکتریک سه پل 16 آمپر ظرفیت قطع 36KA اشنایدر Schneider